Jste zde: unipetroldoprava.cz > CZ > Výběrová řízení
velikost písmen:AAA
 
 

Výběrová řízení

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPŽP

„Modernizace zabezpečovacího zařízení – vlečka Kaučuk základní závod“
Zakázka s vyšší hodnotou 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

1. Zadavatel
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
IČ: 64049701
sídlo: Litvínov - Růžodol č.p. 4, 436 70 Litvínov
vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24274

2. Předmět výběrového řízení
Předmětem díla je zhotovení Realizační projektové dokumentace a poté i realizace stavby „Modernizace zabezpečovacího zařízení – Vlečka Kaučuk, základní závod“ v Areálu chemických výrob SYNTHOS Kralupy a.s. a zajištění vydání pozitivního kolaudačního rozhodnutí vydávaného Drážním úřadem a jeho nabytí právní moci a účinnosti, včetně vydání Průkazu způsobilosti UTZ.
Stavba bude předána do zkušebního provozu maximálně do 30. června 2014.
Projekt bude spolufinancován z Fondu Evropské Unie - Fondu pro regionální rozvoj ERDF v rámci Operačního programu Životního prostředí.
Podrobná specifikace požadavků na předmět zakázky a další informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky: 89 605 000 Kč bez DPH

Zadávací dokumentace
Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, požadavky na kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání, způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.
Zadávací dokumentace bude poskytnuta elektronicky (prostřednictvím emailu) nebo osobně na CD a je možné si ji vyžádat písemně, osobně nebo elektronicky u kontaktní osoby tohoto výběrového řízení, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

Adresa:
UNIPETROL SERVICES, s.r.o.
Litvínov - Záluží 1, PSČ 436 70
Kontaktní osoba:
Miloslava Korbelová
specialista procurementu
Email: miloslava.korbelova@unipetrol.cz
Tel.: +420 476 162 925, +420 736 505 320
Fax: +420 476 165 786

Adresa pro podání nabídek uchazečů:
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
Litvínov - Růžodol č.p. 4, 436 70 Litvínov
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Zátopková
sekretariát UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
doručovací středisko 355
Email: lenka.zatopkova@unipetrol.cz
Tel.: +420 476 162 750, +420 739 327 064

3. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná dnem následujícím po zveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení na webu ISVZUS (informační systém o veřejných zakázkách – uveřejňovací subsystém) www.isvzus.cz a webu zadavatele, včetně zaslání výzvy vybraným uchazečům k podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. května 2013 ve 12:00 hodin, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.

4. Nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce.

5. Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem, nejedná se ani o zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu toto výběrové řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy na zakázku, zejména v případě neposkytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí, z jehož prostředků zamýšlí zakázku spolufinancovat.

6. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný uchazeč osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

V Litvínově, dne 16. dubna 2013

Ing. Miroslav Vlasák
Jednatel společnosti
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

Dokumenty k výběrovému řízení: 

Oznámení o zahájení výběrového řízení [99 kB]
Výsledek výběrového řízení​ [75 kB]