Velikost textu:  A AA
Obchodní podmínky

1. Za podstatné porušení smlouvy o čištění na straně objednatele se považuje zejména:
- prodlení s úhradou u smluvních partnerů delší než sedm kalendářních dnů
- porušení povinnosti objednatele oznámit zhotoviteli skutečný náklad, který byl před čištěním přepravován, v důsledku čehož došlo k ohrožení či poškození životního prostředí, zdraví nebo života osob nebo majetku
2. Náklady na přepravu vozů, dovozné, přepravné, přístavné budou plně hrazeny ze strany objednatele
3. K ceně bude připočítáno odpovídající DPH dle platné legislativy ČR. Cena za dílo bude zaplacena v hotovosti, v případě smluvního vztahu prostřednictvím faktury, která bude vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění. Datem zdanitelného plnění se rozumí každý poslední den kalendářního měsíce
4. Splatnost faktury u smluvních partnerů je 21 dní od jejího vystavení. Při neuhrazení fakturované částky ve stanoveném termínu je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 procenta z dlužné částky za každý započatý den prodlení
5. Datem úhrady se rozumí den připsání fakturované částky na bankovní účet zhotovitele, který je uveden na faktuře
6. Zhotovitel je oprávněn změnit cenu za dílo a oznámit písemně takto změněnou cenu předem objednateli. Současně s oznámením o změně ceny zašle zhotovitel objednateli smluvnímu partneru písemný návrh dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat změnu ceny za dílo.

U smluvních partnerů je změna ceny závazná od okamžiku, kdy bude oběma stranami příslušný dodatek k této smlouvě uzavřen. Pokud nedojde k uzavření dodatku do 60 dní ode dne odeslání oznámení o změně ceny na poslední písemně sdělenou adresu objednatele spolu s návrhem dodatku k této smlouvě, je zhotovitel oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět s výpovědní lhůtou jednoho měsíce, která začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci doručení výpovědi objednateli.​

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL